Klauzule informacyjne

Spis treści:

 1. Na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu
 2. Na potrzeby uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w trybie postanowienia
 3. Na potrzeby przeprowadzenia szkolenia funkcjonariusza w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Toruniu
 4. Dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych
 5. Na potrzeby zatrudnienia funkcjonariusza w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu
 6. Dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy.
KLAUZULE INFORMACYJNE

Na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Toruniu,
  ul. Prosta 32.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego z FSEiR przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na podstawie art. 12 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z zm.). 
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna PSP, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, organy kontroli.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku
  ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego z FSEiR przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani(a) wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego. 
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na potrzeby uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w trybie postanowienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Toruniu,
  ul. Prosta 32.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem uzgodnienia ekspertyzy technicznej zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
 4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz strony postępowania zawartej umowy pomiędzy wnioskodawcą a rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat liczone od dnia 1 stycznia następnego roku.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku
  z prowadzonym uzgodnieniem ekspertyzy technicznej. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia w/w uzgodnienia. 
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na potrzeby przeprowadzenia szkolenia funkcjonariusza w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Toruniu,
  ul. Prosta 32.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem szkolenia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na podstawie art. 12. ust. 5 pkt 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi Zasadami organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Wizerunek Pani/Pana będzie przetwarzany przez Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu w związku z realizacją celu jakim jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej na podstawie art.1 pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcą. (jak są to wpisz jaki)
 6. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty przeprowadzenia szkolenia, liczone od dnia 1 stycznia następnego roku.
 8. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku
  z przeprowadzeniem szkolenia. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani(a) do udziału w szkoleniu. 
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie spowodowanego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 87-100 Toruń, ul. Prosta 32 tel. +48 56 65 80 124, fax. +48 56 657 57 33, e-mail: sekretariat@kujawy.psp.gov.pl

2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie danych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na potrzeby zatrudnienia funkcjonariusza w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Toruniu,
  ul. Prosta 32.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z pełnieniem służby w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.). 
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna PSP, Komendy Powiatowe/Miejskie PSP, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, banki, ZUS, ZER, Urzędy Skarbowe, Poczta Polska, Szkoły i Ośrodki Szkolenia PSP, inne szkoły, uczelnie i podmioty upoważnione do nadawania uprawnień i zaświadczeń o uzyskanych kwalifikacjach, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, organy uprawnione do nadawania odznaczeń, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Starostowie, Prezydenci miast, placówki zdrowia, Komisja Lekarska MSWiA, konsulat (w przypadku współpracy międzynarodowej), sądy, organy kontroli, podmioty publiczne i niepubliczne (w przypadku potrzeby przygotowania adresów okolicznościowych, listów gratulacyjnych, dyplomów uznania itp.), kontrahenci Komendy Wojewódzkiej PSP.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko w przypadku współpracy międzynarodowej w zakresie pożarnictwa (działania w ramach grup specjalistycznych, powołane sztaby kryzysowe, wymiana doświadczeń, konferencje naukowe, itp.).
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku
  z zatrudnieniem. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani(a) zatrudnienia. 
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie spowodowanego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 87-100 Toruń, ul. Prosta 32 tel. +48 56 65 80 124, fax. +48 56 657 57 33, e-mail: sekretariat@kujawy.psp.gov.pl

 1. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy.
 3. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.
 8. Przetwarzanie danych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.