Opłata skarbowa

Zawiadomienie o wysokości stawek opłaty skarbowej pobieranej za czynności urzędowe podejmowane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w obszarze kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.), oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330), w związku z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.) za czynności urzędowe w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonywane przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, na zgłoszenie lub na wniosek, bądź w celu zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie lub jego zmian na wniosek, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w przedmiotowych sprawach, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a w przypadku przywołanego wyżej pełnomocnictwa – mocodawca, pełnomocnik, przedsiębiorca lub prokurent, są obowiązane uiścić opłatę skarbową.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia lub dokonania zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Toruń lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia nr PL 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Zwolnienia z opłaty skarbowej

Z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej zwolnione są:

1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. jednostki budżetowe;
3. jednostki samorządu terytorialnego;
4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.