Porady

1Gdy zauważysz pożar
W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
 • zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
 • jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności). Jak zgłosić pożar
 • podaj swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu,
 • co się pali, na którym piętrze,
 • czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
2Europejski Numer Alarmowy 112
Adresy stron propagujących i dostarczających informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112:
3Bezpieczeństwo w domu
W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych zabronione jest:
 1. Używanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować pożar w pomieszczeniach szczególnie narażonych na pożar w tym w piwnicach oraz na strychach,
 2. Garażowanie pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłšczono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu,
 3. Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
  • urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 st.C ,
  • przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej ,
 4. Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
 5. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,
 6. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem ,
 7. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji ,
 8. Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
 9. Przechowywanie w mieszkaniu cieczy łatwo zapalnych o temperaturze zapłonu poniżej 21 st.C (benzyna, rozpuszczalniki, alkohol etylowy itp.) w ilości ponad 5 litrów i cieczy o temperaturze zapłonu 21 st.C do 55 st.C (nafta, olej napędowy, terpentyna) w ilości ponad 20 litrów.
W przypadku pożaru we własnym mieszkaniu należy:
 • wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne,
 • w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, nie otwierać okien,
 • jeżeli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie zamykając drzwi jedynie na klamkę,
Uwaga! W przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udać się do pomieszczenia najdalej usytuowanego od pożaru posiadającego okno lub balkon zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc zamykając za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę. Wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem. Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania czujnika dymu i tlenku węgla należy zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi.
4Gaz w mieszkaniu
Nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową, długotrwałe palenie się gazu powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu. Nadmierna zawartość produktów spalania gazu jest niekorzystna dla ludzi, dodatkowo powstaje niewyczuwalny tlenek węgla {CO} W przypadku zatkanych przewodów wentylacyjnych może dojść nawet do zatruć śmiertelnych. Uwaga! Butle gazowe w kuchni należy umieścić w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło np. piece, grzejniki ( wyjątkiem są zestawy kuchni gazowych). Gazowe urządzenia promiennikowe do ogrzewania pomieszczeń można stosować wyłącznie w pomieszczeniach o powierzchni większej niż 40m2, w odległości minimum 60cm od materiałów palnych. Używaj wyłącznie urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia. Gdy poczujesz ulatniający się gaz:
 • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację
 • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych
 • powiadom sąsiadów
 • zamknij zawór gazu w mieszkaniu (domu)
 • otwórz okna
 • wyjdź na zewnątrz budynku