Procedury dot. ekspertyz w zakresie ochrony p.poż.

W załączeniu przekazujemy plik, w którym zawarte są procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niegorszenie warunków ochrony ppoż., w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych. Procedury będą stosowane w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu od 1 stycznia 2009 r.